Algemene voorwaarden

Internetverzekeren.nl - Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Internetverzekeren.nl, Postbus 523, 9200 AM DRACHTEN (AFM nummer: 12042678 en KvK nummer: 51154560). 

Internetverzekeren.nl verricht haar diensten via de volgende internetsites:  internetverzekeren.nl  direct-polis.nl  onlinepolis.nl  onlineuitvaartverzekering.nl  recreatiepolis.nl top-polis.nl  uwpolisonline.nl web-polis.nl 

De wederpartij van Internetverzekeren.nl is degene aan wie door of vanwege Internetverzekeren.nl enige offerte is verstrekt, aanbieding is gedaan en/of met wie een overeenkomst is gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”. 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer men zich toegang verschaft tot, dan wel gebruikmaakt van de diensten van Internetverzekeren.nl via bovenstaande internetsites en eventuele hierna nog te introduceren andere internetsites van Internetverzekeren.nl. De opdrachtgever stemt in met de navolgende bepalingen.  1.2. Indien en voor zover voor Internetverzekeren.nl gedragscodes, gedragsregels en/of beroepsregels gelden, maken deze per definitie deel uit van de dienstverlening. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart opdrachtgever de daaruit voor Internetverzekeren.nl voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.  1.3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Internetverzekeren.nl slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Internetverzekeren.nl en de opdrachtgever zijn overeengekomen.  1.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.  1.5. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst, zijn niet van toepassing, tenzij deze door Internetverzekeren.nl zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.  1.6. Indien Internetverzekeren.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Internetverzekeren.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Communicatie en correspondentie 

2.1. Alle communicatie en correspondentie tussen Internetverzekeren.nl en opdrachtgever vindt in beginsel volledig plaats per e-mail. Dit houdt het volgende in: a) indien Internetverzekeren.nl bij uitzondering gebruikmaakt van schriftelijke correspondentie per post, betekent dit in geen geval dat Internetverzekeren.nl vanaf dat moment gehouden is om de correspondentie in het vervolg schriftelijk per post te doen plaatsvinden; b) indien Internetverzekeren.nl bij uitzondering gebruikmaakt van telefonische communicatie, betekent dit in geen geval dat Internetverzekeren.nl vanaf dat moment gehouden is om de communicatie in het vervolg telefonisch te doen plaatsvinden.  2.2. In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per email dan wel door het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van Internetverzekeren.nl, aan Internetverzekeren.nl heeft verzonden en opdrachtgever binnen 48 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van Internetverzekeren.nl heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd.  2.3. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 48 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van Internetverzekeren.nl wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht Internetverzekeren.nl heeft bereikt.  2.4. Opdrachtgever is gehouden te allen tijde te voorzien in een actueel en bereikbaar e-mail adres. Totdat opdrachtgever een adreswijziging aan Internetverzekeren.nl heeft bekend gemaakt en de wijziging door Internetverzekeren.nl is bevestigd, mag Internetverzekeren.nl erop vertrouwen dat opdrachtgever bereikbaar is op het door hem tot dan opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.  2.5. Digitale, al dan niet op het internet, door Internetverzekeren.nl verstrekte informatie, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Internetverzekeren.nl gegeven advies, behoudens voor zover uit mededeling van Internetverzekeren.nl het tegendeel blijkt. 

Artikel 3: Execution only en Advies 

3.1. Internetverzekeren.nl verricht haar dienstverlening op basis van zogenoemde Execution only en Advies. Execution only is een vorm van dienstverlening waarbij de opdrachtgever zelf zijn afwegingen maakt en beslissingen neemt. De informatie op de vermelde internetsites is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Bij Execution only verstrekt Internetverzekeren.nl geen adviezen en voert slechts de specifieke orders van de klant uit op vermelde internetsites. Tevens is Internetverzekeren.nl bereikbaar voor advies en benadert Internetverzekeren.nl klanten voor uitbreiding van het verzekeringspakket. Dit op basis van Advies.  3.2. Door Internetverzekeren.nl namens een financiële instelling gepresenteerde aanbiedingen, offertes of tarieven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie en/of goedkeuring van en door de betreffende financiële instelling, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven.  3.3. Execution only is bedoeld voor opdrachtgevers die goed op de hoogte zijn van financiële producten in het algemeen en die weten welke specifieke financiële producten hen passen. Met deze vorm van dienstverlening komt Internetverzekeren.nl tegemoet aan de wensen van diegenen die zelf direct verantwoordelijk willen zijn voor het afsluiten en het beheer van hun verzekeringen, leningen en andere financiële producten waarin Internetverzekeren.nl bemiddelt.  3.4. De dienstverlening van Internetverzekeren.nl beperkt zich in geval van Execution only tot het bemiddelen in de totstandkoming van de overeenkomst tussen opdrachtgever en de verzekeraar, de bank of enige andere aanbieder van financiële producten. Via Internetverzekeren.nl ontvangt opdrachtgever alle productinformatie van de door hem gekozen aanbieder.  3.5. De bemiddeling van Internetverzekeren.nl strekt zich uit tot de financiële producten van de aanbieders van wie Internetverzekeren.nl een agentschap heeft.

Artikel 4: Betalingen door de opdrachtgever rechtstreeks aan de aanbieder

4.1. De betaling van de verschuldigde premie voor een verzekering geschiedt rechtstreeks door de opdrachtgever aan de verzekeraar, zonder tussenkomst van Internetverzekeren.nl.  4.2. Opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van Internetverzekeren.nl, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.  4.3. De beslissing of een verzekerde dekking of voorziening vervalt of tijdelijk wordt opgeschort als gevolg van niet of niet tijdige betaling van de verschuldigde premie, is uitsluitend aan de verzekeraar.  4.4. Internetverzekeren.nl stuurt in de regel geen betalingsherinnering aan opdrachtgever bij niet, of niet tijdig voldoen van de door de verzekeraar in rekening gebrachte premies. Indien Internetverzekeren.nl bij uitzondering wel een betalingsherinnering aan opdrachtgever verstuurt, betekent dit in geen geval dat Internetverzekeren.nl vanaf dat moment gehouden is om in het vervolg telkens betalingsherinneringen te versturen.  4.5. Internetverzekeren.nl is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de door de verzekeraar aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Internetverzekeren.nl, afgesloten verzekeringen of voorzieningen niet of niet tijdig heeft voldaan.  4.6. Indien een verzekerde dekking of voorziening vervalt of tijdelijk wordt opgeschort als gevolg van niet of niet tijdige betaling van de verschuldigde premie, heeft Internetverzekeren.nl het recht haar dienstverlening aan opdrachtgever op te schorten tot de betaling is gedaan. Bij geheel uitblijven van de betaling van de verschuldigde premie heeft Internetverzekeren.nl het recht haar dienstverlening aan opdrachtgever te beëindigen.

Artikel 5: Medewerking door de opdrachtgever

5.1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Internetverzekeren.nl die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Internetverzekeren.nl zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Internetverzekeren.nl bevoegd over te gaan tot opschorting van haar dienstverlening.  5.2. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Internetverzekeren.nl verschafte informatie.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. Ondanks het feit dat Internetverzekeren.nl uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de vermelde internetsites en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Internetverzekeren.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.  6.2. Bovendien staat Internetverzekeren.nl niet garant voor het ononderbroken en foutloos functioneren van de vermelde internetsites, en voor de gevolgen van het beschadigd, niet of niet tijdig(kunnen) ontvangen of verzenden van e-mailberichten.  6.3. Internetverzekeren.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op de vermelde internetsites op elk moment te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.  6.4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.  6.5. Internetverzekeren.nl is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen. 

6.6. Internetverzekeren.nl is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook: a) die voortvloeit uit fouten in door Internetverzekeren.nl gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Internetverzekeren.nl kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur; b) die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Internetverzekeren.nl verzonden (email)berichten Internetverzekeren.nl niet hebben bereikt; c) die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever door de verzekeraar de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Internetverzekeren.nl, afgesloten verzekeringen of voorzieningen niet of niet tijdig heeft voldaan.  6.7. Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Internetverzekeren.nl, alsmede van haar bestuurders en haar werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Internetverzekeren.nl wordt uitgekeerd, inclusief het door Internetverzekeren.nl eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

Artikel 7: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens 

7.1. Door opdrachtgever aan Internetverzekeren.nl verstrekte persoonsgegevens zullen door Internetverzekeren.nl niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Internetverzekeren.nl op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.  7.2. Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Internetverzekeren.nl, zal Internetverzekeren.nl de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen. 

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen 

8.1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Internetverzekeren.nl is het Nederlandse recht van toepassing.  8.2. Internetverzekeren.nl is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Diensverlening (KIFID) onder nummer 300.010430. Enig geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid), hetzij de burgerlijke rechter. Uitgangspunt bij de geschillenbeslechting door Kifid is dat recht gesproken wordt op basis van bindend advies. Internetverzekeren.nl heeft ervoor gekozen zich wel aan te sluiten bij Kifid, maar zich niet op voorhand te onderwerpen aan bindend advies.  8.3. In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank te Groningen bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 9: Verval van recht 

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Internetverzekeren.nl in verband met door Internetverzekeren.nl verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 

Artikel 10: Akkoordverklaring

Door het aanvragen van een offerte en/of het aangaan van een overeenkomst met Internetverzekeren.nl verklaart opdrachtgever expliciet:  a) Dat hij heeft kennis genomen van het Dienstverleningsdocument van Internetverzekeren.nl en dat hij de inhoud begrijpt en ermee akkoord gaat;  b) Dat hij er nadrukkelijk op is gewezen dat advisering geen onderdeel uitmaakt van de dienstverlening van Internetverzekeren.nl. De dienstverlening is beperkt tot bemiddeling.;  c) Dat hij goed op de hoogte is van financiële producten in het algemeen en welke specifieke financiële producten bij hem passen, van de fiscale wetgeving omtrent het financiële product van zijn keuze, en van zijn financiële positie; d) Dat hij de algemene voorwaarden heeft gelezen, begrijpt en accepteert.